Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh rất thành công trong năm tài khóa 2019, Hãng NEC tiếp tục tin tưởng, ủng hộ TSM thiết lập và mở rộng mạng lưới phân phối các hệ thống tổng đài nhỏ và vừa trên toàn quốc (SL2100/SV9100). Với mục tiêu triển khai mạng lưới phân phối cấp II tại các thành phố lớn, TSM hy vọng sẽ mở rộng phạm vi cung cấp lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Các dòng sản phẩm được phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật TSM:

  1. Hệ thống tổng đài cho SMB: SL2100., Univerge SV9100
  2. Hệ thống tổng đài cho  Enterprise: Univerge SV9300., Univerge SV9500 SE, Univerge SV9500

Các giải pháp truyền thông thông minh:

  1. NEC IP-DECT
  2. NEC Mobility & BX SCB Product
  3. NEC BCT Operator & BCT Contact Center
  4. NEC Web & Video Conferencing
  5. NEC InApp
  6. NEC UCB
  7. 3rd TDM & IP Voice Recording
  8. 3rd CRM Integrated

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, TSM tự tin mang đến những sản phẩm, giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết một sự hợp tác thành công và lâu dài với các đại lý trên toàn quốc với phương châm “ Hợp tác chặt chẽ  và phát triển bền vững”

Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay!

error: Content is protected !!
weight no A Tag

weight loss medicines that work how fasr lose weight on a plant based diet b12 pills for weight loss dosage best cheap weight loss pill fastest weight loss diet plan ever new weight loss diet discoveries effective weight loss supplement lose weight pills for man where can i buy keto plus diet pills weight loss pills without nausea best diet pills to lose weight at gnc keto diet crock pot chicken recipes exact diet plan to lose weight winter weight loss diet packaged diet to lose weight pescetarian diet plan to lose weight raw food diet weight loss success stories a diet to lose weight in 2 weeks vegetarian weight loss diet plan free keto diet recipes in pakistan weight loss diet indian menu now apple cider vinegar pills for weight loss low carb diet keto best supplements to lose weight fast juicing diet plan weight loss types of weight loss diets weight loss daily diet chart new weight loss v pills quick weight loss high protein diet plan ab blood type diet to lose weight high iber diet and weight loss what of weight loss is diet 5 day before surgery weight loss diet how to do lemon diet for weight loss

male no A Tag

male enhancement surgery san antonio natural male libido enhancer review good erection pills male perf pills reviews focus brain supplements supplements to improve memory alpha strike male enhancement review how much are sex pills vxl male enhancement pills headaches with male enhancement pills the best penis enlargement supplement do penis enlargement pills work reviews penis enlargement cervantes sex shop pills best ed pill at gnc all type of drugs names best clinical ed pills on the market orange football pill natural supplements to assist ed penis enlargement remedy results erectile dysfunction drug forsafest 1 male enhancement pill hair loss pills best corner store male enhancement penis enlargement in hot tub rhino 3 male enhancement m51 green pill phgh male enhancement good sex vs great sex pills santa claus male enhancement super hard power pills review mrx male enhancement pills do male enhancement pills increase stamina what male ed pills really works

cbd no A Tag

mct cbd oil cbd depression reviews cbd oil information 3000mg cbd oil effects does cbd show on drug tests how to use cbd oil your cbd source tru blu cbd cbd from hemp legal cbd oil and cancer research is cbd the same as thc cheapest cbd reddit cbd oil receptors whauser cbd what does cbd lotion do phytocannabinoids cbd what can cbd oil do for you full spectrum cbd gummies 5 star hotels sydney cbd lupus and cbd oil canadian cbd cbd oil for migraine legal cbd bud for sale qv medical centre melbourne cbd cbd sydney meaning cheap cbd pills can you buy cbd at walgreens cbd oil and stomach issues sour tsunami cbd flower cbd oil hemp unicorn tears cbd oil cbd oil in coffee is it safe to buy cbd oil online how much cbd is a dose

vape no A Tag

vape shop near me uwell pod system electronic tobacco giant vape good box mod brands akemi expansions vape uwell dual coils rosin cartridge key fob vape battery disposable vape pen review tugboat mod 200w green vapor good 200w box mods hoosier ecig square crazy check atomizer voopoo too ecig mods for sale local 3d printed ecig tank hometown hero vape juice cannabis oil for vape emow e cigarette e cigarette sales 2014 e cigarette stores in los angeles best tank for thick juice why does vaping hurt my throat e cigarette liquid safety birth control and vaping vape batter smok istick best mod e cig how to blow a cloud uwell crown 4 glass replacement smok novo blinking coils for crown uwell huge box mod vaping age laws