DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN:

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

HỆ THỐNG SỬ DỤNG

ỨNG DỤNG

1

Nhà máy Rạng Đông

LPKF S103

Khắc mạch chế thử

2

Trường cao đẳng nghề Hải Dương

Dây chuyển sản xuất mạch chế thử của LPKF S63, ProtoPrint, ProtoMat…

Đào tạo và chế thử mạch