Điện thoại số DT430

DT400 Series (Bàn điện thoại số chuyên dùng)

DT400 series là loại điện thoại cao cấp của họ điện thoại thoại số với các loại 32/24/12 phím chức năng lập trình có đèn LED hiển thị với màn hình hiển thị 4 dòng x 28 ký tự, 2 đường truy cập cuộc gọi và quay số không cần nhấc tổ hợp có phím điều chỉnh âm lượng chuông, loa và độ sáng tối màn hình. Đèn chiếu sáng sau cho toàn bộ bàn phím. Điện thoại này có đầy đủ các tính năng và các ứng dụng hoàn chỉnh nhất.

Điện thoại này chuyên dụng cho công tác giám sát điều khiển, có thể xử lý và khai thác một cách hiệu quả các chức năng tiên tiến của tổng đài phù hợp cho người vận hành.

 

 


Các tính năng chính

  • Chế độ rảnh tay 2 chiều (Full duplex handfree).
  • Phím cuộn 4 chiều
  • Có các phím Transfer, Hold, Recall, Answer
  • Có 04 softkey
  • Đèn LED báo MW
  • Có các giao tiếp kết nối với Recording Adapter, Bluetooth hanset.
  • Danh bạ cá nhân
  • Ghi lại lịch sử cuộc gọi (tối đa 20 cuộc gọi gần nhất)
error: Content is protected !!
vape no A Tag

vape coil calculator vapor tricks vape lounge near me vape shop in brooklyn vape shops lubbock vape without coil vape clapton coil box mod kit cheap cigar vape mod yocan magneto best place to buy vape mods online dank vape pens vape pen vs mod discreet vape shipping copper vape tank smok t priv for sale uk vape study wismec sinuous ravage230 review e cig tips solo vape ecig bad elemental vapes reddit how to make marijuana ecig juice voopoo drag 2 softwarr ploom vaporizer how much vape juice do i need cartridges for vape juice cheap good vapes where can i buy the e cigarette in stores cheap vaporizer pen starter kit fda e cigarette regulation act industrial steam cleaner rental tarot mini vaporesso uwell crown 2 new coil difference rda mod starter kit vape rx200 what are vaping mods kangertech vape kit box mods skins best 18650 battery for vape chainsmoker box mod vape websites smok xname 3 kit sourin air juice smok novo vs suorin drop is vaping more dangerous than smoking uwell rafale rba deck demand vape filling uwell crown uwell rafale x rda document uwell caliburn free shipping geek vape athena squonk kit uwell caliburn blue light meaning smok alien vs sigelei 213 uwell x rda voopoo drag v2 177w tc box mod voopoo dragdagger smok alien cheap lost vape paranormal 250c vs voopoo drag drag 2 voopoo setup guide

cbd no A Tag

what are cbd gummies va and cbd oil cbd cream at cvs full spectrum cbd oil drug test difference between hemp oil and cbd buy cbd universal how to use cbd tincture cbd oil arlington tx cbd oil at gnc co2 extracted cbd how to make water soluble cbd cbd oil and baclofen high grade cbd oil native cbd hemp oil green roads cbd oil 100mg review cbd sydney meaning suthe cbd fluid is cannabis oil the same as cbd oil hemp cbd oil legal does cbd oil help interstitial cystitis integrated cbd bio science lab cbd oil cbd gummy benefits does cbd oil help trigeminal nerve pain isolated cbd cbd smokes cbd oil for skin rash bluebird botanicals cbd oil reviews nirvana cbd oil cbd hemp salve buying cbd in california charlottes web cbd stanley brothers cbd oil dosage for epilepsy best cbd vendors cbd oil gallon brisbane cbd to airport dabbable cbd oil cbd drip for sale tru infusion cbd tincture cbd oil receptors cbd for pregnant women cinema xx1 cbd ciledug charlottes web cbd oil uk seafood restaurants auckland cbd how cbd bud is made highland cbd f45 perth cbd cacao cbd oil where to buy cbd oil memphis top 5 cbd oils cbd oil 1000mg for sale cbd diabetes type 2 organic cbd oil for anxiety medibank private melbourne cbd helmp oil cooking cbd wsbt cbd oil does cbd oil work with inflammation cbd oil toothache cbd living oil lab test does cbd oil work for disease anorexia

weight no A Tag

weight loss supplement gnc rapid weight loss quick weight loss pills reviews switching from the pill to iud weight loss pills for lose weight acv pill helped weight loss what the best diet pills to lose weight fast steroids pills for weight loss can a water pill make you lose weight what is the easiest weight loss diet to follow ketone diet pills shark tank keto diet and 2 week meal plan with recipes veggie keto diet recipes whole food plant based diet no oil weight loss lose weight gain muscle diet plan weight loss diet for a 53 year old male cleansing diet to lose weight fast dr oz rapid weight loss diet recipes diet for teenager to lose weight pills to help lose weight diet for a month to lose weight unethical weight loss pills strict diet to lose weight and gain muscle inssnity workout diet weight loss diets weight loss 1 month weight loss diet for women braggs apple cider vinegar diet weight loss fasting one week diet to lose weight veg soup diet for weight loss keto diet pills that was on shark tank fiber diet plan to weight loss weight loss pills latest vegan liquid diet weight loss weight loss diet no dairy what is in shark tank weight loss supplement extreme weight loss dr nowzaradan diet how to get dr to prescribe weight loss pills grapefruit diet weight loss results ketonic diet weight loss from gracie diet weight loss pills beginning with a g indian veg diet recipes for weight loss does weight loss pills rebound coffee tablets weight loss weight loss using water pills hcg weight loss diet food guide weight loss pills target which part of the cell weight loss tablets without side effects cate blanchett weight loss diet weight loss pills like qsymia creating a diet plan for weight loss best diet for weight loss without exercise best effective rapid weight loss otc diet pill diet strategies to lose weight how much weight loss on a 1000 cal diet diet and breastfeeding lose weight how much b12 pills to lose weight alkaline diet weight loss success stories lose weight fast pills works like magic lose weight on vegan diet

male no A Tag

one time male enhancement pill before and after fat penis enlargement vrect male enhancement sex pills blue diamond genesis 6 male enhancement pills extra strong male tonic enhancer review royal honey male enhancement reviews how to enlarge male organ foods to help male enhancement male enhancement products in india symptoms of penetrex male enhancement penis enlargement cyanide and hsppiness free all natural penis enlargement vyrix male enhancement natural method to enlarge penis 2020 1 male enhancement pills most effective ed medication long drugs hours over the counter instant ed pills fertility pills at gnc apomorphine supplements for ed extenze pills free sample cost erectile dysfunction drugs jevil penis enlargement pills red pill amazon do any penis growth pills work long and strong male enhancement pric green and black pill white pill 11 on one side ptx ed pills shark tank paba penis enlargement penis reduction pills minnetonka mn penis enlargement surgery binghamton ny natural penis enhancements hard erection penis pills do male enhancement pills work reddit rhino pills news zylix male enhancement uk mojo sex pills review super size pills red wood sex pills ed pills advertised on tacoma news tribune gorilla sex pills ways of penis enlargement mens health sex pills ads cianix male enhancement at gnc prescription drugs identifier brothers penis enlargement allegra d pills male booty enhancement alcohol pill for sale britney blair sexual health medicine us pills com reviews olive oil as penis enlargement green pill cp letters on it male enhancement german black ant male enhancement pills mv7 days 3500 extreme male enhancement pill pills for delaying ejaculation do natural male enhancer pills actually work male enhancement reveiws