INTEREL đang phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng cho phép biến khách sạn ngày nay thành một nền tảng sẵn sàng cho tương lai. Bằng cách tận dụng công nghệ ConnectBsmart ™ và IoT cho khách sạn, INTEREL thiết lập nền tảng cho sự đổi mới và không ngừng nâng cao tính bền vững, hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của khách.

Dựa trên xu thế tiêu dùng, trong những năm tới Internet of Things cho phép hàng nghìn cảm biến và thiết bị thông minh trong mỗi khách sạn cung cấp năng lượng cho các ứng dụng mới và nâng cao hoạt động. Các thiết bị cảm biến này sẽ giao tiếp dữ liệu nhằm phân tích, yêu cầu quản lý và tối ưu hóa cũng như tích hợp với các hệ thống khác của khách sạn.

Hotel of things sẽ là nền tảng tạo ra một hệ sinh thái kết nối con người, thiết bị và dữ liệu.

 

 

 

error: Content is protected !!
cbd no A Tag

best cbd gummies o cbd cafe cbd oil schizophrenia when taking cbd oil for anxiety cbd oil thc content apocalypse cbd strain will cbd oil make you high naked cbd review green garden gold cbd oil what is cannabis oil good for does all cannabis have cbd cbd oil business names best topical cbd for pain entourage effect cbd cbd breath spray dr pappas cbd oil cbd gainesville cannavest cbd cbd oil causes stroke dr axe cbd oil price dr sulak cbd cbd oil for social anxiety reddit cbd 96th street your cbd store southington ct losartan and cbd oil cannazall hemp cbd tincture hemp health technologies cbd oil jacobs ladder cbd cbd oil legal in mo 2020 cbd oil for focus and concentration

vape no A Tag

renova zero vape pole barn vapor barrier disposable vape pen clogged king e cigarette care by design vape pen can nicotine make you sick vape side effects lungs white rhino vape pen vape dojo coupon codes coffin box mod for sale vape shack odessa e cigarette liquid marlboro flavor 30ml vape juice bottle fruity e juice cbd oil near me e cigarette coil ohm resistance vicks vapor rub for hair growth e vapor solutions parma ace vapor alternative to vaping mystic vape juice vaping information what is mtl vape clout vape pen mod batteries smok nord aio 19 coils preffered vapes shortest sub ohm tank smoktech stick voopoo a1 vs drag reddit

weight no A Tag

best results weight loss pills complete diet chart for weight loss b12 vitamin weight loss pills extreme diet to lose weight in 10 days best weight loss pills non prescription carb cycling diet for weight loss lose weight pills for men what dizbetic drug causes weight loss keto diet plan recipes instant pot how to use caffeine pills for weight loss is it hard to lose weight on a vegan diet best weight loss pills ginseng veg diet plan for weight loss for female indian ayurvedic diet plan for weight loss best prescription weight loss drug on the market weight loss pills for cats protein diet for weight loss in 7 days what is best diet pill for weight loss homemade weight loss pills with spices help weight loss pills best prescribed weight loss pills 2020 keto max pills birth control pills and weight loss supplements best weight loss pills for teens non diet weight loss book best app for exercise diet and weight loss phase one diet average weight loss know the cause cat diets for weight loss pills to lose weight fast by retaining water hallelujah diet weight loss pdf

male no A Tag

supplements to increase ejaculate gnc sex pills cavalier otc male libido enhancers free samples of male enhancement pills hypnotic penis enlargement ever max male enhancement reviews penis enlargement demo penis enlargement guide white pill with e on it chainsaw male enhancement best drug for erectile dysfunction hormone supplement viagra heart medicine best pills to maintain erection quick erection pills vigrx plus enhancement chest enhancement doctor for penis enlargement red clover pill sex enhancement drug penis pills and alcohol penis enlargement clinix sex enhancement herb and food rex rt male enhancement magic berry pills oral sex penis enlargement cut scrotum pills to have good sex right away tijuana penis enlargement score sexual enhancement pill reviews male enhancement we without pills