Giải pháp Mobicall

Mobicall là trình ứng dụng trung gian (Midleware) quản lý các cảnh báo và biến cố với độ tin cây cao và linh hoạt. Quản lý thông tin, cảnh báo và thông báo được tạo bởi các nguồn như hệ thống Paging, hệ thống gọi y tá (NurseCall), hệ thống báo cháy, quản lý tòa nhà và gửi thông tin tới các hệ thống NEC IP-PBX

Gửi cảnh báo qua tin nhắn Text hoặc tin nhắn thoại tới NEC IP-DECT, IP Phone

Gửi cảnh báo qua tin nhắn Text hoặc tin nhắn thoại tới NEC IP-DECT, IP Phone

Quản lý từ 90 – 900 nhóm cảnh báo khác nhau

Tính năng quản lý tập trung

Tính năng hoạt động dự phòng HA (Passive Stand-by / Hot Stand-by)

Tiếp nhận đầu vào các tín hiệu cảnh báo đa dạng và linh hoạt từ bên thứ 3 như Fire Alarm, Nurscall, Paging, Access Control…

Tính năng ghi âm